"Kucharz/pomocnik kucharza" w Lublinie

„Kucharz/pomocnik kucharza” w Lublinie

Październik 13, 2016

Szkolenie skierowane do osób z niepełnosprawnościami, niepracujących i nie uczących się w trybie dziennym.

Cel szkolenia:

W wyniku procesu kształcenia uczestnik nabędzie kwalifikacje zawodowe:

  • Przygotowywanie materiałów do produkcji podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii
  • Sporządzanie podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii
  • Dobieranie i posługiwanie się sprzętem oraz obsługiwanie maszyn i urządzeń w małej gastronomii
  • Przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie produktów spożywczych, półproduktów i innych artykułów w małej gastronomii.
  • Ocenianie jakościowe surowców, półproduktów i potraw w małej gastronomii.

 

Adresaci szkolenia:

Osoby młode (15 – 29 lat) niepracujące i nie uczące się, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

 

Zdobyte umiejętności/Kwalifikacje:

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy i egzamin czeladniczy oraz wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.2012r.

 

Program 120 godzin dydaktycznych

 

L.p. Moduł
1 Przestrzeganie przepisów BHP i p. Poż. Oraz wymogów higieniczno-sanitarnych
2 Przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami
3 Czynności porządkowe w kuchni
4 Przechowywanie surowców i przygotowanie do obróbki wstępnej
5 Obróbka wstępna jaj, ryb, jarzyn, drobiu i dzikiego ptactwa, zwierząt rzeźnych i dziczyzny; podrobów.
6 Przygotowanie surówek
7 Obróbka termiczna produktów
8 Przygotowanie sałatek
9 Przygotowanie potraw mlecznych
10 Obróbka termiczna jarzyn
11 Przygotowanie potraw z kaszy
12 Przygotowanie potraw z mąki
13 Przygotowanie potraw z jaj
14 Sporządzanie zup i dodatków do zup

 

Nabyte umiejętności:

,,Zaświadczenie o ukończeniu kursu” i Dyplom czeladniczy w zawodzie Kucharz/pomocnik kucharza kod 512202 (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 

Metody i formy nauczania:

Wykłady interaktywne, prezentacje, ćwiczenia praktyczne, praktyka w kuchni.

 

Czas trwania:

październik/grudzień 2016 roku

 

Miejsce szkolenia:

LUBLIN

 

Opłaty:

Szkolenie dofinansowane.