ZAWÓD NA CZASIE subregion olsztyński

Podstawowe informacje

Projekt:

 • ZAWÓD NA CZASIE subregion olsztyński

Dla kogo:

 • Osoby niepracujące

Miejsce:

 • Warmińsko-mazurskie

Rekrutacja:

 • W TRAKCIE

ZAWÓD NA CZASIE subregion olsztyński

Luty 06, 2017

Projekt „Zawód na czasie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Priorytet RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Działanie RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Wartość dofinansowania z UE wynosi: 532 470,94 zł

 

Okres realizacji: od 1 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Województwo: warmińsko – mazurskie, subregion olsztyński, tj. Powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, miasto Olsztyn.

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest „zwiększenie możliwości zatrudnienia do dnia 31.12.2017r.u 48 osób w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie subregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich formach wsparcia:

 

Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb uczestnika – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania o którym mowa w art. 2 ust. 10a i art. 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Zadanie 2 – Poradnictwo zawodowe i psychologiczne

 

Zadanie 3 – Pośrednictwo pracy

 

Zadanie 4 – Szkolenia zawodowe

Udział uczestnika w szkoleniu zawodowym „szytym na miarę” zgodnym z IPD uczestnika, powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym uczestnik będzie odbywał staż.

 

Zadanie 5 Staże zawodowe (4 miesiące)

Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się 1 lutego 2017 r. i trwać będzie do końca kwietnia 2017r.

W projekcie weźmie udział łącznie 48 osób, w tym 36 osób bezrobotnych i 12 biernych zawodowo w tym:

 • 11 osób długotrwale bezrobotnych
 • 10 osób po 50-tym roku życia
 • 5 osób z niepełnosprawnościami
 • 29 kobiet
 • 10 osób o niskich kwalifikacjach

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE, kwalifikujące do projektu:

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. osoby w wieku powyżej 29 lat (wiek określany na podstawie daty urodzenia, w dniu przystąpienia do projektu- w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie osoba ukończyła 30 rok życia),
 2. osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w UP jako bezrobotne dla których ustalono 1 lub 2 profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie subregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego, tj. Powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego, m. Olsztyn.

 

Dokumenty składane przez uczestnika:

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie poświadczające status na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami będą kwalifikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia

Wsparcie w ramach projektu.

 

 1. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich formach wsparcia:

 

Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb uczestnika – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania o którym mowa w art. 2 ust. 10a i art. 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 1. Diagnoza potrzeb uczestników i identyfikacja potrzeb – 1 godzina/osobę
 2. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania uczestnika – 1 godziny/ osobę

 

Zadanie 2 – Poradnictwo zawodowe i psychologiczne

 1. Poradnictwo zawodowe – 3h/ osobę – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 2. Poradnictwo psychologiczne – spotkania indywidualne z psychologiem (2 godziny)
 3. Poradnictwo zawodowe – zajęcia grupowe – warsztaty nt. aktywnego poszukiwania pracy (16 godzin/1 grupę) – udział uczestników w warsztatach nt. autoprezentacji i komunikowania się, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, łamanie stereotypów myślowych.

 

Zadanie 3 – Pośrednictwo pracy

Indywidualne pośrednictwo pracy (4 godz. / osobę)

 

Zadanie 4 – Szkolenia zawodowe

Udział uczestnika w szkoleniu zawodowym „szytym na miarę” zgodnym z IPD uczestnika, powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym uczestnik będzie odbywał staż.

Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem końcowym, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje lub kompetencje zawodowe.

Szkolenia w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów z najlepszą kadrą wykładowców i trenerów.

 

Zadanie 5 Staże zawodowe

 1. Udział w 4 miesięcznym stażu zawodowym
 2. Uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe

 

 1. Uczestnikom projektu zamieszkującym poza miejscem prowadzenia szkolenia przysługuje zwrot kosztów dojazdów na zajęcia środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym pod warunkiem złożenia wymaganych dokumentów. Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na przejazd to: bilety lub oświadczenie korzystania z własnego samochodu, przy czym: w przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie (koszt przejazdu na danej trasie potwierdzony przez przewoźnika), po złożeniu przez Uczestnika Projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, nr rejestracyjnego samochodu itp. Istnieje także możliwość pokrycia kosztów opieki nad osobą zależną.
 2. Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,64 brutto za godzinę uczestniczenia w szkoleniu. Od wypłaconego stypendium Creator obowiązany jest naliczyć i odprowadzić wszystkie składki wynikające z obowiązujących przepisów, w tym: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. W przypadku przyznania osobie stypendium w maksymalnej wysokości, równej kwocie minimalnego wynagrodzenia, należy także rozliczyć i odprowadzić składkę na Fundusz Pracy.
 3. Każdy kurs kończy się egzaminem końcowym przed niezależną komisją egzaminacyjną. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie zaświadczenia o nabyciu kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r.
 4. Niezależnie od wyniku egzaminu wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.
 5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczeń wymienionych w pkt. 9, 10. Przekroczenie dozwolonej nieobecności będzie wiązało się z możliwością nieotrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 6. Nieobecność dłuższa niż jedne zajęcia musi być zgłoszona do realizatora projektu telefonicznie bądź osobiście z podaniem przyczyny i dostarczeniem pisemnego usprawiedliwienia.
 7. Uczestnik projektu zarejestrowany w PUP, MUP jako bezrobotny zobowiązany jest powiadomić PUP, MUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

 

Zdobyte umiejętności/ Kwalifikacje:

Odbycie kursu pozwoli na przystąpienie do egzaminu końcowego.

Każdy Uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma Certyfikat na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.12r.).

Aktualności

Harmonogram szkolenia „Pracownik obsługi biura”

Harmonogram szkolenia „Spawanie blach i rur”

Harmonogram szkolenia „prawo jazdy kat.C”

Harmonogram poradnictwa psychologicznego

Harmonogram szkolenia „Kucharz”

Harmonogram poradnictwa psychologicznego

Harmonogram poradnictwo psychologiczne

Harmonogram szkolenia „Wizażystka”

Harmonogram szkolenia „Spawanie blach i rur” po zmianach

Harmonogram szkolenia „Przewóz osób i bagaży taksówką”

Harmonogram szkolenia „Kadry i płace”

Harmonogram szkolenia „Operator wózka z obsługą magazynu”

Harmonogram szkolenia „Spawanie blach i rur”

Harmonogram szkolenia „Operator walca drogowego kl. II”

Harmonogram szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

Harmonogram poradnictwo grupowe 10-11 maja 2017

Harmonogram szkolenia „Opiekun osób starszych” w Nidzicy – ZMIENIONY

Harmonogram poradnictwo zawodowe 15-18 maja 2017

Harmonogram poradnictwa zawodowego (IPD) 08.05.2017

Harmonogram poradnictwo psychologiczne

Harmonogram poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe gr.I

Harmonogram szkolenia „Opiekun osób starszych” – poprawiony

Harmonogram poradnictwo zawodowe 9 maja 2017

Zmiana Harmonogramu „Opiekun osób starszych”

Harmonogram szkolenia „Opiekun osób starszych”

Harmonogram poradnictwo zawodowe kwiecień 2017r.

Harmonogram doradztwo grupowe kwiecień 2017r.

Harmonogram poradnictwo zawodowe 24.04.2017r.

Harmonogram poradnictwa zawodowego IPD 19.04.2017r.

Harmonogram poradnictwa zawodowego IPD 03.04.2017r.

Harmonogram poradnictwa zawodowego IPD 30.03.2017r.

Załączniki do pobrania: