Pełnosprawni na rynku pracy

Podstawowe informacje

Projekt:

 • Pełnosprawni na rynku pracy

Dla kogo:

 • Osoby niepełnosprawne

Miejsce:

 • Lubelskie

Pełnosprawni na rynku pracy

Czerwiec 30, 2017

Projekt „Pełnosprawni na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny.

Oś Priorytetowa: 9 Rynek pracy.

Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 957461,76 zł.

 

Okres realizacji:

od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018r.

Województwo: lubelskie

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie do dnia 30.06.2018 r. u min. 48 osób z grupy 60 uczestników projektu (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) w wieku powyżej 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (48 osób bezrobotnych I i II profil w tym 29 osób długotrwale bezrobotnych i 8 odchodzących z rolnictwa oraz 12 osób biernych zawodowo) w tym 100% uczestników z niepełnosprawnościami, 20% osób o niskich kwalifikacjach i 25% osób w wieku 50+ zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy.

ŚCIEŻKA do przebycia dla uczestnika:

 1. Identyfikacja i diagnoza potrzeb Uczestników –opracowanie IPD – zadanie obligatoryjne
 2. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – zadanie obligatoryjne
 3. SZKOLENIA i kursy zawodowe – zadanie obligatoryjne
 4. Staż zawodowy (5 miesięczny) – zadanie obowiązkowe

 

Rekrutacja rozpoczyna się 1 lipca 2017 r. i trwać będzie do końca października 2017r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) z terenu województwa lubelskiego.

Rekrutacja

KRYTERIA REKRUTACYJNE, kwalifikujące do projektu:

 1. Kryteria obligatoryjne:
 • Osoba z niepełnosprawnościami w wieku 30 lat i więcej tj. w dniu rozpoczęcia kandydat ma ukończone 30 lat (od dnia 30 – tych urodzin);
 • Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego;
 • Osoba niepracująca, tj.
  • osoba bezrobotna zarejestrowana w UP jako osoba należąca do I lub II profilu pomocy
  • osoba bierna zawodowo
  • rolnicy i domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.
 1. Kryteria dodatkowe:
 • Wykształcenie:
  • podstawowe/gimnazjalne – 15 pkt,
  • ponadgimnazjalne 10 pkt,
  • wyższe – 5 pkt
 • Predyspozycje zawodowe diagnozowane przez psychologa – od 1 do 25 pkt
 • Motywacja do udziału w projekcie – 1 do 25 pkt.

W sumie kandydat może uzyskać maksymalnie 65 pkt.

Dokumenty składane przez uczestnika:

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie poświadczające status na rynku pracy.

– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia będą dobierane indywidualnie do potrzeb uczestników, zgodnie z ustalonymi wcześniej Indywidualnymi Planami Działań Uczestników.

Wybór kursu dostosowany będzie do potrzeb konkretnego pracodawcy oferującego zatrudnienie po ukończeniu udziału w projekcie.

Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem, po którym Uczestnik otrzyma odpowiedni Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe (w rozumienia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 2014-20).

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdów
 • stypendium szkoleniowe
 • ubezpieczenie NWW
 • koszt opieki nad osobami zależnymi

Szkolenia w branżach:

 • gastronomia
 • zawody budowlane i monterzy
 • kosmetologia i fryzjerstwo
 • informatyka

 

Zdobyte umiejętności/ Kwalifikacje:

Odbycie kursu pozwoli na przystąpienie do egzaminu końcowego.

Każdy Uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma Certyfikat na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.12r.).

 

Staże zawodowe:

Po ukończeniu szkoleń oferujemy 5 miesięczne staże zawodowe. Miejsca stażowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania oraz kierunkiem odbytego przez Uczestnika szkolenia, dobrej jakości, pracodawcy wiarygodni i cieszący się dobrą opinią.

Uczestnik otrzymuje co miesiąc stypendium stażowe.

 

Udział w projekcie nie jest ograniczony w zależności od płci lecz jest indywidualnie dostosowany w zależności od wykształcenia bazowego, predyspozycji, doświadczenia, motywacji do udziału w projekcie uczestnika.

Indywidualne ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie będą stanowiły granicy w budowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Doradcy zawodowi we współpracy z kadrą zarządzającą pracują nad metodami pokonywania utrudnień (możliwa praca zdalna, eliminacja barier komunikacyjnych i architektonicznych poprzez organizację zajęć w salach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie czasu zajęć, zwrot kosztów dojazdów lub możliwość organizacji transportu przystosowanego dla os. niepełnosprawnych.

Załączniki do pobrania: