Od kwalifikacji do pracy

logo

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Podstawowe informacje

Projekt:

 • Od kwalifikacji do pracy

Dla kogo:

 • Osoby niepracujące

Miejsce:

 • Świętokrzyskie

Rekrutacja:

 • w trakcie

Od kwalifikacji do pracy

Sierpień 03, 2016

www.dreamsart.pl

Zapytaj o projekt naszego doradcę:

Tel. 505 577 585

Projekt „Od kwalifikacji do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 879 410,27 zł.

 

Okres realizacji: od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

Województwo: świętokrzyskie

 

Cele projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie do dnia 31.08.2017 roku na stanowiskach pracy występujących w branżach: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej lub turystycznej u min. 72 osób z grupy 75 uczestników w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy (80% osoby bierne zawodowo, 20% bezrobotne (w tym 10% długotrwale) i 10% osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) zamieszkujących na terenie obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowniczych należących do grup zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń”.

SCIEŻKA do przebycia dla uczestnika:

 1. Usługi doradcze (obligatoryjnie) w tym: Poradnictwo grupowe, Poradnictwo indywidualne
 2. SZKOLENIA zawodowe
 3. Pośrednictwo pracy
 4. Staż zawodowy (4 miesięczny)

Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się 1 sierpnia 2016 r. i trwać będzie do końca listopada 2016r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 75 młodych osób (38 kobiet i 37 mężczyzn.

KRYTERIA REKRUTACYJNE, kwalifikujące do projektu:

 1. osoby młode w wieku 15 – 29 lat
 2. osoba bez pracy, niekształcąca się i nieszkoląca się zamieszkała w rozumieniu KC na terenie obszarów wiejskich woj. Świętokrzyskiego.

Dokumenty składane przez uczestnika:

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie poświadczające status na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami będą kwalifikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty prosimy składać w Biurze Projektu w Kielcach przy ulicy Leszczyńskiej 45.

Szkolenia

Szkolenia zawodowe, szyte na miarę należące do grup zawodów:

 • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
 • operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Szkolenia będą dobierane indywidualnie do potrzeb uczestników, zgodnie z ustalonymi wcześniej Indywidualnymi Planami Działań Uczestników.

Wybór kursu dostosowany będzie do potrzeb konkretnego pracodawcy oferującego zatrudnienie po ukończeniu udziału w projekcie.

Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem sprawdzającym, po którym Uczestnik otrzyma odpowiedni Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe (w rozumienia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 2014-20).

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdów
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NWW
 • opieka nad osobami zależnymi

 

Zdobyte umiejętności/ Kwalifikacje:

Odbycie kursu pozwoli na przystąpienie do egzaminu końcowego.

Każdy Uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma Certyfikat na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.12r.).

 

Załączniki do pobrania: