HORYZONTY - subregion olsztyński

Podstawowe informacje

Projekt:

 • HORYZONTY – subregion olsztyński

Dla kogo:

 • Osoby niepracujące

Miejsce:

 • Warmińsko-mazurskie

HORYZONTY – subregion olsztyński

Wrzesień 07, 2017

Projekt „HORYZONTY” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Priorytet RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Działanie RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Wartość dofinansowania z UE wynosi: 986 607,24 zł

 

 

Okres realizacji: od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

Województwo: warmińsko – mazurskie, subregion olsztyński, tj. Powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, miasto Olsztyn.

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest „zwiększenie możliwości zatrudnienia do 30.09.2018r.u 75 osób w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie subregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie lub zdobycie kwalifikacji i/lub kompetencji i zdobycie doświadczenia zawodowego, w tym głównie poprzez staże i praktyki zawodowe oraz szkolenia.

 

Formy wsparcia:

Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb uczestnika – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania o którym mowa w art. 2 ust. 10a i art. 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zadanie obowiązkowe

Zadanie 2 – Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – zadanie obowiązkowe

Zadanie 3 – Szkolenia i kursy zawodowe – zadanie fakultatywne

Udział uczestnika w szkoleniu zawodowym „szytym na miarę” zgodnym z IPD uczestnika, powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym uczestnik będzie odbywał staż.

Zadanie 4 Staże i praktyki zawodowe (6 miesięcy) – zadanie obowiązkowe

Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się 1 października 2017 r. i trwać będzie do końca stycznia 2018r.

W projekcie weźmie udział łącznie 75 osób (45 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30–tych urodzin), w tym 20 osób nieaktywnych/biernych zawodowo, 20 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy i 35 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w tym:

 • 15 osób długotrwale bezrobotnych
 • 15 osób po 50-tym roku życia
 • 8 osób z niepełnosprawnościami
 • 45 kobiet
 • 15 osób o niskich kwalifikacjach

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE, kwalifikujące do projektu:

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. osoby w wieku powyżej 29 lat (wiek określany na podstawie daty urodzenia, w dniu przystąpienia do projektu- w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie osoba ukończyła 30 rok życia),
 2. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w UP lub bezrobotne zarejestrowane w UP (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczeń zawierających informacje czy dana osoba pozostaje bez pracy, czy jest gotowa do podjęcia zatrudnienia i czy aktywnie poszukuje zatrudnienia) lub bezrobotną zarejestrowaną (kryterium weryfikowane na podstawie zaświadczeń z UP).
 3. zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie subregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego, tj. Powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego, m. Olsztyn.

 

Dokumenty składane przez uczestnika:

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie/zaświadczenie poświadczające status na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami będą kwalifikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia, staże zawodowe

Wsparcie w ramach projektu.

 

 1. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich formach wsparcia:

 

Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb uczestnika – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania o którym mowa w art. 2 ust. 10a i art. 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 1. Diagnoza potrzeb uczestników i identyfikacja potrzeb – 1 godzina/osobę
 2. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania uczestnika – 1 godziny/ osobę

Zadanie 2 – Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

 1. Poradnictwo zawodowe – 3h/ osobę – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 2. Poradnictwo zawodowe – zajęcia grupowe – warsztaty nt. aktywnego poszukiwania pracy (16 godzin/1 grupę) – udział uczestników w warsztatach nt. autoprezentacji i komunikowania się, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, łamanie stereotypów myślowych.
 3. Pośrednictwo pracy – 2h/ osobę

 

Zadanie 3 – Pośrednictwo pracy

Indywidualne pośrednictwo pracy (4 godz. / osobę) 

Zadanie 4 – Szkolenia zawodowe

Udział uczestnika w szkoleniu zawodowym „szytym na miarę” zgodnym z IPD uczestnika, powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym uczestnik będzie odbywał staż.

Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem końcowym, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje lub kompetencje zawodowe.

Szkolenia w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów z najlepszą kadrą wykładowców i trenerów.

Zadanie 5 Staże zawodowe

 1. Udział w 6 miesięcznym stażu zawodowym
 2. Uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe

 

 1. Uczestnikom projektu zamieszkującym poza miejscem prowadzenia szkolenia przysługuje zwrot kosztów dojazdów na zajęcia środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym pod warunkiem złożenia wymaganych dokumentów. Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na przejazd to: bilety lub oświadczenie korzystania z własnego samochodu, przy czym: w przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie (koszt przejazdu na danej trasie potwierdzony przez przewoźnika), po złożeniu przez Uczestnika Projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, nr rejestracyjnego samochodu itp. Istnieje także możliwość pokrycia kosztów opieki nad osobą zależną.
 2. Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 8,52 zł brutto za godzinę uczestniczenia w szkoleniu. Od wypłaconego stypendium Creator obowiązany jest naliczyć i odprowadzić wszystkie składki wynikające z obowiązujących przepisów, w tym: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. W przypadku przyznania osobie stypendium w maksymalnej wysokości, równej kwocie minimalnego wynagrodzenia, należy także rozliczyć i odprowadzić składkę na Fundusz Pracy.
 3. Uczestnikom projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1280,26 zł brutto za miesiąc. Od wypłaconego stypendium Creator obowiązany jest naliczyć i odprowadzić wszystkie składki wynikające z obowiązujących przepisów, w tym: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. W przypadku przyznania osobie stypendium w maksymalnej wysokości, równej kwocie minimalnego wynagrodzenia, należy także rozliczyć i odprowadzić składkę na Fundusz Pracy.
 4. Każdy kurs kończy się egzaminem końcowym przed niezależną komisją egzaminacyjną. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie zaświadczenia o nabyciu kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r.
 5. Niezależnie od wyniku egzaminu wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.
 6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczeń wymienionych w pkt. 9, 10. Przekroczenie dozwolonej nieobecności będzie wiązało się z możliwością nieotrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 7. Nieobecność dłuższa niż jedne zajęcia musi być zgłoszona do realizatora projektu telefonicznie bądź osobiście z podaniem przyczyny i dostarczeniem pisemnego usprawiedliwienia.
 8. Uczestnik projektu zarejestrowany w PUP, MUP jako bezrobotny zobowiązany jest powiadomić PUP, MUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

 

Zdobyte umiejętności/ Kwalifikacje:

Odbycie kursu pozwoli na przystąpienie do egzaminu końcowego.

Każdy Uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma Certyfikat na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.12r.).

 

 

 

Aktualności

Załączniki do pobrania: