szkolenia Lublin

HORYZONTY LUBLIN

Podstawowe informacje

Projekt:

 • HORYZONTY LUBLIN

Szkolenie:

Dla kogo:

 • Osoby niepracujące

Miejsce:

 • Lubelskie

Rekrutacja:

 • od 1 maja 2016 roku

HORYZONTY LUBLIN

Kwiecień 27, 2016

www.dreamsart.pl

Zapytaj o projekt naszego doradcę:

Tel. 81 526 18 02

Projekt „Horyzonty” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wartość projektu: 1 272 326,64 zł

Wartość dofinansowania: 1 208 710,31 zł

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2017r.

Cele projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie do dnia 30.06.2017 roku u 105 osób w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy (50% osoby bierne zawodowo, 50% bezrobotne (w tym 40% długotrwale) oraz 50% osoby w wieku 15-24 lata i 50% osoby z niepełnosprawnościami), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, poprzez podniesienie umiejętności pracowniczych”.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

ŚCIEŻKA do przebycia dla uczestnika:

 1. Usługi doradcze (obligatoryjnie) w tym: Poradnictwo grupowe, Poradnictwo indywidualne
 2. SZKOLENIA zawodowe
 3. Pośrednictwo pracy
 4. Staż zawodowy (4 miesięczny)

Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się 1 maja 2016 r. i trwać będzie do końca października 2016r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 105 młodych osób (63 kobiety i 42 mężczyzn), w tym:

 • 53 osoby z niepełnosprawnościami,
 • 53 osoby bierne zawodowo,
 • 52 osoby bezrobotnych, w tym 21 długotrwale bezrobotnych.,
 • 32 osoby zamieszkałe na terenach wiejskich
 • 32 osoby o niskich kwalifikacjach.

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE, kwalifikujące do projektu:

 1. osoby młode w wieku 15 – 29 lat
 2. osoba bez pracy, niekształcąca się i nieszkoląca się zamieszkała w rozumieniu KC na terenie woj. lubelskiego

PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU BĘDĄ MIAŁY OSOBY, KTÓRE ZADEKLARUJĄ ODBYCIE STAŻU Z GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

Dokumenty składane przez uczestnika:

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie poświadczające status na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami będą kwalifikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia

Szkolenia zawodowe, szyte na miarę do wyboru:

 • ECDL Base – 80 godz. dydaktycznych.
 • Opiekun osób starszych – 120 godz.
 • Szkolenia administracyjno-biurowe – 120 godz.
 • Szkolenia sprzedażowe – 120 godz.
 • Szkolenia gastronomiczne – 120 godz.
 • Szkolenia kosmetyczne – 140 godz.
 • Szkolenia medyczne – 60 godz.
 • Szkolenia programistyczne – 60 godz.
 • Szkolenia artystyczne – 100 godz.

 

Zdobyte umiejętności/ Kwalifikacje:

Odbycie kursu pozwoli na przystąpienie do egzaminu końcowego.

Każdy Uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma Certyfikat na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.12r.).

Galeria