AKTYWNI, KREATYWNI woj. Świętokrzyskie

logo

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Podstawowe informacje

Projekt:

 • AKTYWNI, KREATYWNI woj. Świętokrzyskie

Szkolenie:

Dla kogo:

 • Osoby niepracujące

Miejsce:

 • Świętokrzyskie

Rekrutacja:

 • w trakcie

AKTYWNI, KREATYWNI woj. Świętokrzyskie

Listopad 02, 2016

 

Zapytaj o projekt naszego doradcę:
Tel. 505 577 585

Projekt „Aktywni, kreatywni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny.

Oś Priorytetowa: RPSW 10.00.00 Otwarty rynek pracy.

Działanie: RPSW 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

Poddziałanie RPSW: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 922485,96 zł.

Okres realizacji: od 1 listopada 2016r. do 30 września 2017r.

Województwo: świętokrzyskie, powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski.

 

 

OPIS PROJEKTU

Projekt jest propozycją wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie subregionu sandomiersko-jędrzejwoskiego województwa świętokrzyskiego.

Celem projektu jest „zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie do dnia 30.09.2017r. na stanowiskach pracy występujących w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej u min. 68 osób z grupy 75 uczestników projektu w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (25% osób biernych zawodowo, 75% osób bezrobotnych, 21% osób długotrwale bezrobotnych, 10% osób z niepełnosprawnościami, 26% osób w wieku 50+, 21% osób o niskich kwalifikacjach) zamieszkałych na terenie subregionu sandomiersko – jędrzejowskiego województwa świętokrzyskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej oraz z zakresu ICT”.

ŚCIEŻKA do przebycia dla uczestnika:

 1. Usługi doradcze (obligatoryjnie) w tym: Opracowanie indywidualnego Planu Działania, Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy
 2. SZKOLENIA i kursy zawodowe
 3. SZKOLENIA ICT
 4. Staż zawodowy (4 miesięczny)

Przedsięwzięcie dzięki kompleksowemu wsparciu doradczo – szkoleniowemu i z zakresu pośrednictwa pracy pozwoli osiągnąć wysoką efektywność zatrudnieniową i trwale przyczyni się do zmiany sytuacji zawodowej uczestników i uczestniczek.

 

Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się 1 listopada 2016 r. i trwać będzie do końca stycznia 2017r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 75 osób (45 kobiet i 30 mężczyzn).

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE, kwalifikujące do projektu:

 1. Kryteria obligatoryjne:
 • Osoba w wieku powyżej 29 lat tj. W dniu rozpoczęcia kandydat ma ukończone 30 lat (od dnia 30 – tych urodzin);
 • Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie subregionu sandomiersko – jędrzejowskiego;
 • Osoba niepracująca, tj. Osoba bezrobotna zarejestrowana w UP jako osoba należąca do I lub II profilu pomocy lub osoba bierna zawodowo;
 1. Kryteria dodatkowe:
 • Wykształcenie podstawowe/gimnazjalne – 15 pkt, zawodowe – 10 pkt, ponadgimnazjalne i wyższe 5 pkt
 • Predyspozycje zawodowe diagnozowane przez psychologa – od 1 do 25 pkt
 • Motywacja do udziału w projekcie diagnozowana przez psychologa – 1 do 25 pkt.

Dokumenty składane przez uczestnika:

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie poświadczające status na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami będą kwalifikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia

Szkolenia zawodowe do wyboru:

 1. Gastronomiczne: „Kucharz – dietetyk” z egzaminem czeladniczym 120 godzin lub „Pomoc kuchenna” 120 godzin
 2. Handlowe: „Sprzedawca usług sanatoryjno – zdrowotnych” 120 godzin (wymagane wykształcenie min. średnie)
 3. Hotelarskie: „Recepcjonistka 120 godzin (wymagane wykształcenie min. średnie) lub „Pokojowa z elementami opieki nad osobami starszymi” 120 godzin.

Szkolenia będą dobierane indywidualnie do potrzeb uczestników, zgodnie z ustalonymi wcześniej Indywidualnymi Planami Działań Uczestników.

Wybór kursu dostosowany będzie do potrzeb konkretnego pracodawcy oferującego zatrudnienie po ukończeniu udziału w projekcie.

Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem sprawdzającym, po którym Uczestnik otrzyma odpowiedni Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe (w rozumienia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 2014-20).

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdów
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NWW

Zdobyte umiejętności/ Kwalifikacje:

Odbycie kursu pozwoli na przystąpienie do egzaminu końcowego.

Każdy Uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma Certyfikat na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.12r.).

 

Szkolenia ICT:

Szkolenie ECDL Profile – 60 godzin przygotowujący do egzaminów ECDL Profile – do wyboru 1 moduł z puli podstawowej (B1, B2, B3, B4) oraz 2 dowolnie wybrane dodatkowe egzaminy z puli podstawowej B1-B4, S1-S3, S7, S9.

Każdy z uczestników przystąpi do 3 różnych egzaminów ECDL i otrzyma odpowiednie certyfikaty ECDL Profile.

Staże zawodowe:

Po ukończeniu szkoleń oferujemy 4 miesięczne staże zawodowe. Miejsca stażowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania oraz kierunkiem odbytego przez Uczestnika szkolenia, dobrej jakości, pracodawcy wiarygodni i cieszący się dobrą opinią.

Uczestnik otrzymuje co miesiąc stypendium stażowe.