Procedury

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI

Cel postępowania reklamacyjnego:

Celem postępowania reklamacyjnego jest zadowolenie klienta z usług rozwojowych świadczonych przez Creator Sp. z o.o.

Polityka reklamacyjna firmy :

Każda reklamacja klienta jest załatwiana w ramach przepisów umowy zawartych pomiędzy klientem, a Creator Sp. z o.o. Dążeniem Creator Sp. z o.o. jest pozytywne załatwienie rekalmacji w celu osiągnięcia konsensusu z klientem.

Reklamacja może być załatwiona negatywnie w przypadku stwierdzonej chęci wyłudzenia zwrotu pieniędzy za szkolenie lub ewidentnej niedorzeczności.

Procedura reklamacji:

1. Uczestnik szkolenia/doradztwa ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:

 • niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia/doradztwa
 • niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą szkoleniową/doradczą
 • zastrzeżeń co do jakości pracy trenera/wykładowcy

2. Reklamacje można zgłaszać organizatorowi szkolenia/doradztwa w formie pisemnej,  listem poleconym,   fax’em    lub   e-mailem na adres organizatora wskazany w regulaminie przed zakończeniem szkolenia/doradztwa. Uczestnik usługi rozwojowej może pobrać kartę zgłoszenia reklamacji w siedzibie firmy lub ze strony internetowej.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • zgłoszony problem – opis
 • uczestnik szkolenia/doradztwa – imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail
 • nazwa i termin szkolenia/doradztwa
 • uzasadnienie reklamacji z podaniem przyczyny jej złożenia
 • proponowany przez uczestnika szkolenia/doradztwa sposób rozwiązania skargi

4. Rozpatrzenie reklamacji

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni   (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Organizator usługi rozwojowej zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień regulaminu lub umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 3  organizator  wyznaczy uczestnikowi szkolenia/doradztwa 7- dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

5. Uczestnik ma prawo ponownego bezpłatnego odbycia szkolenia/doradztwa w kolejnym terminie, w którym ww. usługa z danej tematyki będzie planowana, a w przypadku braku zainteresowania takim rozwiązaniem do zwrotu pieniędzy wpłaconych na szkolenie/doradztwo.

6. Uczestnik szkolenia/doradztwa może wnioskować o wykonanie gwarancji jakości usługi w formie uzupełniających indywidualnych konsultacji. Indywidualne konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym z uczestnikiem szkolenia/doradztwa.

7. Z postępowania reklamacyjnego sporządzany jest protokół udostępniany do wglądu w siedzibie firmy.

 

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia reklamacyjnego
 2. Protokół postępowania reklamacyjnego
 3. Protokół reklamacji