Pracownicy

Zarząd spółki

Agnieszka Siekierska – Misiak, Prezes Zarządu
Prezes Zarządu spółki. Dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia dla Dorosłych „CREATOR”. Absolwentka Wydziału Prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy oraz opracowania i zarządzania projektami unijnymi. Od 2002 roku aktywnie działa na krajowym i regionalnym rynku szkoleń koordynując z powodzeniem różnego rodzaju inicjatywy o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz konferencje związane z edukacją osób dorosłych na poziomie uniwersyteckim i niższych. W pracy wykorzystuje swoje wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
Iwona Krasowicz, Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu. Absolwentka filologii romańskiej, studiów podyplomowych MASTER en menagement „Zarządzanie firmami europejskimi” oraz „Opracowanie i zarządzenie projektami europejskimi”. Od 2001 roku związana z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków przedakcesyjnych i środków unijnych. Koordynowała realizację kilkudziesięciu projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W swojej pracy najbardziej ceni kreatywność i możliwość współdziałania w zespole „nadającym na tych samych falach”.
Małgorzata Kamińska, Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu. Certyfikowany Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Absolwentka socjologii oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie funduszami strukturalnymi i prawo Unii Europejskiej”. Od 2004 roku koordynuje opracowanie i realizację projektów szkoleniowych i doradczo - szkoleniowych dla różnych grup odbiorców, finansowanych ze środków unijnych. Wykorzystując posiadane umiejętności analityczne i organizacyjne czuwa nad systemem zapewnienia jakości usług szkoleniowych oraz monitoringiem i ewaluacją pracy zespołu wykładowców, trenerów i doradców.
Agnieszka Iglińska – Puła, Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu. Psycholog oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Public Relations i grafiki komputerowej. Autorka innowacyjnych projektów oraz narzędzi wykorzystywanych w aktywizacji zawodowej i społecznej. Od 2002 koordynuje wszystkie fazy wdrożenia i realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdolności artystyczne łączy ze znajomością nowoczesnych narzędzi IT. Dzięki temu z powodzeniem koordynuje działania promocyjne i czuwa nad unowocześnianiem oferty edukacyjnej spółki zgodnie z potrzebami rozwijających się technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Pracownicy działu rozliczeń i księgowości

Marzanna Piskorska, Główna Księgowa
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Nauk Społecznych specjalizacja „ Zarządzanie”. Ukończyła studia podyplomowe „Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny”. Posiada 26letni staż pracy w księgowości, od 15 lat pracuje na stanowisku głównej księgowej początkowo w firmie produkcyjnej, a od 9 lat w firmach zajmujących się usługami szkoleniowymi i projektami z EFS POKL. Od 2001r posiada licencję Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Katarzyna Słomianowska, Specjalista ds. rozliczeń finansowych
Technik Rachunkowości. Posiada 9 letnie doświadczenie w księgowości i rozliczeniach funduszy unijnych. Dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe w pełni odpowiada pracy, którą wykonuje na stanowisku księgowej i Specjalisty ds. rozliczeń finansowych od 9 lat. Są mi szczególnie dobrze znane zagadnienia związane z rachunkowością oraz umiejętnością wykorzystania jej w procesach rozliczeń wraz z różnymi aspektami zastosowania jej. Obsługa licznych programów komputerowych oraz osiągnięta wiedza w tej dziedzinie daje możliwość szybkiej i sprawnej organizacji pracy na wykonywanym stanowisku. Predyspozycje personalne: dobra organizacja pracy, komunikatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność w wykonywaniu swoich obowiązków.
Elżbieta Depta, Księgowa
Absolwentka Policealnego Studium Ekonomicznego w Nałęczowie. Od VII 1980 pracuje jako samodzielna księgowa  (rozliczanie, dekretowanie dokumentów zakupu i sprzedaży, wyciągów bankowych, przygotowywanie przelewów, wypłat gotówkowych, rozliczenia finansowe -VAT, PIT, CIT).  Na temat rozliczeń świadczeń zdrowotnych i społecznych wie prawie wszystko. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w księgowości projektów finansowanych z funduszy przedakcesyjnych i unijnych.