Badania i ewaluacja

RAPORTY 2013

Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Projekt: Horyzonty

Okres realizacji: 01.09.2012r. – 31.10.2013r.

Wnioski:„(…)Beneficjentami szkoleń były osoby bezrobotne zamieszkujące tereny, które zgodnie z danymi GUS odnotowują największy procent bezrobocia a województwie podkarpackim. Szkolenie z zakresu „Wizaż i stylizacja paznokci” zostało zorganizowane w powiatach: strzyżowskim, leskim, bieszczadzkim oraz przemyskim, natomiast szkolenie z zakresu „Mała gastronomia z elementami kuchni galicyjskiej” zostało zorganizowane w powiatach: kolbuszowskim, brzozowskim oraz strzyżowskim. Na dzień dzisiejszy to obszary najbardziej zagrożone bezrobociem, dlatego potrzeba organizacji szkoleń na tym terenie jest szczególnie ważna. Z analizy powyższego raportu wynika, że odbyte szkolenie pozwoliło uczestniczkom na poznanie własnych możliwości zawodowych, zdobycie wiedzy na temat technik i metod poszukiwania pracy. Powyższe badanie pozwoliło uczestnikom na uświadomienie sobie znaczenia ciągłego doskonalenie własnych umiejętności oraz nabywania nowych kompetencji zawodowych zwiększając tym samym konkurencyjność na rynku pracy”.


Zleceniodawca: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Projekt: Alternatywy

Okres realizacji: 01.09. 2013r. – 30.04.2014r.

Wnioski: „(…)W projekcie wzięło udział 75 osób dorosłych, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie i zamieszkałych w powiatach o najwyższym wskaźniku pauperyzacji w województwie świętokrzyskim, tj. z powiatów: koneckiego, kieleckiego ziemskiego, buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, sandomierskiego i staszowskiego. W szkoleniach brały udział osoby zatrudnione, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, posiadające niskie kwalifikacje. Rezultatem szkoleń był bardzo wysoki wskaźnik poziomu umiejętności i zadowolenia uczestników szkoleń, zweryfikowany na podstawie badań ewaluacyjnych. Cel projektu został osiągnięty poprzez nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie ITC i wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ECDL START. Projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie na szkolenia komputerowe, jakie wyrażali uczestnicy badań ankietowych, wywiady i rozmowy nieformalne. Wysoki wskaźnik poziomu umiejętności i kompetencji ITC po zakończeniu szkolenia – na poziomie: „dobrym i bardzo dobrym” jednoznacznie świadczy o zrealizowaniu celu projektu. Uczestnicy w bezpośrednich rozmowach a także w opiniach wyrażonych w ankietach ewaluacyjnych akcentowali większe poczucie pewności siebie na rynku pracy, motywację do dalszego samokształcenia się, poszerzania i zdobywania nowych kwalifikacji. Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że uczestnictwo w szkoleniu stało się ważnym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Udział w projektach szkoleniowych pozwala na upowszechnianie w środowisku życia uczestników (sąsiedzi, współpracownicy, rodzina) aktywnej postawy związanej z promowaniem kształcenia ustawicznego. Udział w szkoleniu stał się dla bardzo wielu osób motywacją i zachętą do dalszego zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów zawodowych, otwarcia się na możliwości, jakie oferuje rynek pracy”.


Zleceniodawca: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt: E-kompetentni

Okres realizacji: 01.09.2013r. – 30.04.2014r.

Wnioski: (…) W projekcie wzięło udział 75 osób dorosłych, posiadające co najwyżej średnie wykształcenie i zamieszkałe w powiatach o najwyższym wskaźniku pauperyzacji w województwie świętokrzyskim, tj. z powiatów: koneckiego, kieleckiego ziemskiego, buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, sandomierskiego i staszowskiego. Wyjątkowym wsparciem zostały objęte kobiety ze względu na większe trudności z podejmowaniem i utrzymaniem aktywności zawodowej. Drugą grupą, która została objęta szczególna uwaga były osoby niepełnosprawne, ze względu na liczne bariery z którymi muszą się mierzyć. Są to czynniki o charakterze instytucjonalnym, bariery kulturowe ale także niski poziom wykształcenia. Pierwszeństwo udziału w działaniach projektowych miały także osoby po 45 r. ż. ze względu na duży potencjał na rynku pracy przy jednoczesnym niskim poziomie kompetencji ITC, który często jest barierą w podjęciu aktywności zawodowej. Projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie na szkolenia komputerowe, jakie wyrażali uczestnicy badań ankietowych, wywiadów i rozmów nieformalnych. Wysoki wskaźnik poziomu umiejętności i kompetencji ITC osiągnięty przez uczestników podczas egzaminu – na poziomie: „dobrym i bardzo dobrym” jednoznacznie świadczy o zrealizowaniu celu projektu. Uczestnicy w bezpośrednich rozmowach a także w opiniach wyrażonych w ankietach ewaluacyjnych akcentowali większe poczucie pewności siebie na rynku pracy, motywację do dalszego samokształcenia się, poszerzania i zdobywania nowych kwalifikacji. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin i otrzymali certyfikaty kompetencji ITC w zakresie ECDL START i zgodnie uznali, że uczestnictwo w szkoleniu stało się ważnym doświadczeniem życiowym i zawodowym”.


Zleceniodawca: GOPS Kraśnik

Szkolenie: Indywidualne doradztwo zawodowe

Okres realizacji: 09.12.2013 r. – 10.12.2013 r.

WNIOSKI: Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas „Indywidualnego doradztwa zawodowego”pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

●   uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu:metod skutecznego poszukiwania pracy; autoprezentacji; umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych; przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

●   dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający,

●   szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 100% uczestników.

●   100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci 100% uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów zdecydowanie planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: GOPS Kraśnik

Szkolenie: Gastronomia z elementami komputera i kasy fiskalnej

Okres realizacji: 02.07.2013 r. – 02.10.2013 r.

WNIOSKI:

Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas szkolenia „Gastronomia z elementami komputera i kasy fiskalnej”pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

●   uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu:nauk o żywieniu człowieka, przygotowania potraw, przygotowania deserów, wykonywania rzeźb owocowych i warzywnych metodą carvingu.

●   dla 90% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający, 10% respondentów (1 osoba) stwierdziła, że nie ma zdania.

●   szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 70% uczestników, natomiast pozostałe 30% uznało, że szkolenie raczej spełniło ich oczekiwania.

●   100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

●   wszyscy respondenci 100% uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

●   szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

●   wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

●   50% respondentów zdecydowanie planuje dalsze kształcenie.


 Zleceniodawca: GOPS Kraśnik

Szkolenie: Warsztaty kompetencji społecznych

Okres realizacji: 06.06.2013 r. – 11.06.2013 r.

WNIOSKI:

Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas „Indywidualnego doradztwa zawodowego” pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

●   uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu: metod skutecznego poszukiwania pracy; autoprezentacji; umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych; przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

●   dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

●   szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 100% uczestników.

●   100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

●  wszyscy respondenci 100% uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów zdecydowanie planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: OPS Bychawa

Szkolenie: Kurs fotografii cyfrowej

Okres realizacji: 12.08.2013 r. – 20.08.2013 r.

WNIOSKI: Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas „Kursu fotografii cyfrowej” pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

●   uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu: znajomość budowy sprzętu do fotografowania, znajomość gatunków fotografii, wiedza na temat robienia zdjęć , wiedza na temat edycji zdjęć.

●   dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

●   szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 100% uczestników.

●   100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci 100% uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów zdecydowanie planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Łęczna

Szkolenie: Warsztaty doszkalające z umiejętności posługiwania się językiem obcym (jęz. angielski – podstawowy) pn. „Aktywna kobieta”

Okres realizacji: 25.09.2013 r. – 30.10.2013 r.

WNIOSKI:

Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas „Warsztatów doszkalających z umiejętności posługiwania się językiem obcym (jęz. angielski – podstawowy”) pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

●   uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu: umiejętność przestawienia się w języku angielskim, umiejętność pisania listów w języku angielskim, umiejętność opowiedzenia o swojej rodzinie, domu, zainteresowaniach, umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych w języku angielskim.

●   dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

●   szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 100% uczestników.

●   100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci 100% uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów zdecydowanie planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Łęczna

Szkolenie: Warsztaty doszkalające z zakresu obsługi komputera z podstawami języka angielskiego pn. „Komunikacja bez barier”

Okres realizacji: 25.09.2013 r. – 14.11.2013 r.

WNIOSKI:

Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas Warsztatów doszkalających z zakresu obsługi komputera z podstawami języka angielskiego pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

●   uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu: szybkiego komunikowania się z innymi ludźmi, nabyli umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych, umiejętności wyszukiwania ciekawych informacji na różnorodne tematy, przełamali bariery związane z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych, nauczyli się podstawowego słownictwa informatycznego po angielsku.

●   dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

●   szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 100% uczestników.

●   100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci 100% uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów zdecydowanie planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: OPS Ostrów Lubelski

Szkolenie: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem oraz podstawy obsługi komputera

Okres realizacji: 22.07.2013 r. – 02.08.2013 r.

WNIOSKI:

Dane uzyskane podczas badania ewaluacyjnego wykonanego podczas „Szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem oraz podstawami obsługi komputera” pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

●   uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu: obsługi komputera w zakresie programu Word, obsługa komputera w zakresie programu Excel, obsługa pendriva, obsługa Internetu, obsługa kas fiskalnych, znajomość bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, fakturowania

●   dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

●   szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 100% uczestników.

●   100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci 100% uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów zdecydowanie planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Szkolenie: Grafika komputerowa w praktyce

Okres realizacji: 07.10.2013 r. – 30.10.2013 r.

WNIOSKI:

Dane uzyskane podczas badań ewaluacyjnych wykonanych podczas szkolenia pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej.

● zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● wszystkie osoby uznały, że umiejętności nabyte dzięki uczestnictwu w szkoleniu są przydatne w życiu zawodowym.

●100% uczestników uznało, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne podczas szkolenia.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i zostali ocenieni bardzo wysoko.


Zleceniodawca: OPS Niedrzwica Duża

Szkolenie: Kurs spawania metodą TIG w osłonie argonu

Okres realizacji: 16.09.2013 r. – 02.10.2013 r.

WNIOSKI:

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● 100% badanych stwierdziło, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne w trakcie szkolenia.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: OPS Piaski

Szkolenie: Barman – kelner

Okres realizacji: 21.08.2013r. – 11.09.2013r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z wykonywaniem zawodów barman oraz kelner.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 100% uczestników.

● 100% respondentów uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowcy prowadzący zajęcia spełnili oczekiwania uczestników i zostali ocenieni bardzo wysoko.


Zleceniodawca: OPS Piaski

Szkolenie: Trening interpersonalny z elementami asertywności i strategiami radzenia sobie ze stresem oraz złością w trybie wyjazdowym

Okres realizacji: 26.08.2013r. – 31.08.2013r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz złością.

● dla 62% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 70% uczestników.

● 62% respondentów uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.


Zleceniodawca: OPS Piaski

Szkolenie: Warsztaty przedsiębiorczości z elementami kreatywnego myślenia i organizacji swoich działań

Okres realizacji: 22.08.2013 r. – 23.08.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu inicjowania działalności gospodarczej, zarządzania firmą, dbania o wizerunek firmy, kreatywnego myślenia i organizowania swoich działań.

● dla 86% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania 100% uczestników.

● 100% respondentów uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnili oczekiwania uczestników i zostali ocenieni bardzo wysoko.


Zleceniodawca: OPS Stężyca

Szkolenie: Magazynier, kasjer obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem komputerowym

Okres realizacji:

WNIOSKI:

● Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w obiekcie handlowym, dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej z elementami HACCP, obsługi kasy fiskalnej, prawnych aspektów sprzedaży, organizacji gospodarki magazynowej, istoty i zasad handlu, podstaw dokumentacji handlowej, profesjonalnej obsługi klienta, komputerowe prowadzenie sprzedaży i fakturowanie.

● dla 80% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● 80% badanych stwierdziło, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne w trakcie szkolenia.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: OPS Szastarka

Szkolenie: Indywidualne doradztwo zawodowe

Okres realizacji: 24.06.2013 r. – 27.06.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie rynku pracy.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● 100% badanych stwierdziło, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne w trakcie szkolenia.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: OPS Szastarka

Szkolenie: Prawo jazdy kat. C zostało

Okres realizacji: 12.08.2013 r. – 31.10.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie teorii z zakresu prawa jazdy kategorii C.

● dla 90% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● 100% badanych stwierdziło, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne w trakcie szkolenia.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: OPS Szastarka

Szkolenie: Warsztaty kompetencji społecznych

Okres realizacji: 15.07.2013 r. – 18.07.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie kompetencji społecznych.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● 100% badanych stwierdziło, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne w trakcie szkolenia.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Kraśnik

Szkolenie: Warsztaty psychoedukacyjne

Okres realizacji: 21.05.2013 r. – 22.05.2013 r.

WNIOSKI: 

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie warsztatów psychoedukacyjne.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● 100% badanych stwierdziło, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne w trakcie szkolenia.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Kraśnik

Szkolenie: Trening asertywności z elementami autoprezentacji

Okres realizacji: 30.09.2013 r. – 03.10.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie zagadnień związanych z asertywnością oraz autoprezentacją.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Łęczna

Szkolenie: Produkcja wyrobów garmażeryjnych z obsługą kasy fiskalnej

Okres realizacji: 23.09.2013 r. – 22.10.2013 r.

WNIOSKI:

 ● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie zagadnień związanych z produkcją wyrobów garmażeryjnych, HACCP oraz obsługą kasy fiskalnej.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Kraśnik

Szkolenie: Warsztaty psychoedukacyjne

Okres realizacji: 27.06.2013 r. – 09.07.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z tematyką szkolenia.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Kraśnik

Szkolenie: Indywidualne wsparcie psychologiczne

Okres realizacji: 19.06.2013 r. – 19.09.2013 r.

WNIOSKI:

 ● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z tematyką wsparcia.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Kraśnik

Szkolenie: Indywidualne doradztwo zawodowe

Okres realizacji: 25.06.2013 r. – 04.07.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie rynku pracy.

● dla 96% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Kraśnik

Szkolenie: Warsztaty z doradcą zawodowym

Okres realizacji: 20.06.2013 r. – 21.06.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie rynku pracy.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Kraśnik

Szkolenie: Indywidualne doradztwo zawodowe

Okres realizacji: 21.09.2013 r. – 22.09.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie rynku pracy.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: PCPR Kraśnik

Szkolenie: Indywidualne doradztwo zawodowe

Okres realizacji: 17.09.2013 r. – 19.09.2013 r.

WNIOSKI: 

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie rynku pracy.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 100% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: OPS Niedrzwica Duża

Szkolenie: Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Okres realizacji: 20.08.2013 r. – 23.08.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie poruszania się po rynku pracy.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● 93% badanych stwierdziło, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne w trakcie szkolenia.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 73% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: MOPS Puławy

Szkolenie: Wizaż i stylizacja

Okres realizacji: 24.09.2013 r. – 25.09.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie wizażu i stylizacji

● dla 93% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 83% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: GOPS Garbów

Szkolenie: Indywidualne doradztwo zawodowe

Okres realizacji: 21.05.2013 r. – 22.05.2013 r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień w obrębie

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

● 100% respondentów uznało umiejętności nabyte podczas szkolenia za przydatne w pracy zawodowej/życiu prywatnym.

● 100% badanych stwierdziło, że nie pojawiły się zagadnienia zbędne w trakcie szkolenia.

● wszyscy respondenci uznali materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.

● 75% respondentów planuje dalsze kształcenie.


Zleceniodawca: GOPS Garbów

Szkolenie: Indywidualne poradnictwo psychologa

Okres realizacji: 26.08.2013r. – 02.09.2013r.

WNIOSKI:

● uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu indywidualnego planu działania.

● dla 100% uczestników zakres tematyczny szkolenia był wystarczający.

● szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania 50% uczestników.

● 72% respondentów uznało materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane

i przekazywane podczas szkolenia za „przydatne”.

● szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane ze względu na czas, miejsce, wyposażenie techniczne sali wykładowej oraz zaplecze socjalne, o czym świadczą wysokie oceny uczestników.

● wykładowca prowadzący zajęcia spełnił oczekiwania uczestników i został oceniony bardzo wysoko.